تحصيل دانش آموزان در كانادا

براي تحصيل در كانادا بايستي شرايطي خاصي داشته باشيد كه در زير عنوان مي كنيم:

1.مقيم دائم كانادا باشد.

2.ويزاي تحصيلي گرفته باشد.

3.شهروند و يا مقيم كانادا باشد.

4.در بعضي شرايط خاص مانند ديپلمات ها و خانواده آن ها و ...

 

 

تحصيل دانش آموزان در كانادا

 

ولي در كل براي كساني كه طول مدت دوره آموزشي آن ها كم تر شش ماه باشد،

نيازي به گرفتن ويزاي تحصيلي ندارند.

 

در مورد تحصيل دانش آموزان در كانادا بايد گفت كه به حضور

و يا عدم حضور آن ها در كانادا بستگي دارد و همين طور شرايط اقامتي والدين آن ها در كانادا دارد.

طبق قانون در كانادا همه ي افراد زير هجده سال حق تحصيل در مدارس كانادا را دارند.

به جز مواردي كه والدين آن ها با ويزاي موقت در كانادا حضور دارند

و به همين دليل به آن ها مجوز كار و تحصيل داده نمي شود.

اين قانون فقط شامل دانش آموزاني مي شود كه با والدين خود در اين كشور حضور دارند.

و دانش آموزاني كه تابع و مقيم كانادا نيستند و قصد ادامه تحصيل در مدارس اين كشور را دارند

بايستي مثل دانشجويان ، نسبت به گرفتن ويزاي تحصيلي اقدام كنند.

و امكان تحصيل با ويزاي توريستي براي آن ها وجود ندارد.

به چز شرايطي كه طبق قانوني كه در بالا گفتيم، شامل وي شود.

و يك مساله ديگري كه براي مهاجرت افراد در زير سن قانوني به اين كشور وجود دارد،

اين است كه بايد ثابت كند كه در مدت حضور در اين كشور مشكل معيشتي نداشته باشد.

 و اين بستگي به وضعيت معيشتي والدين كودك دارد و در صورت عدم حضور آن ها در كانادا،

بايد در كانادا قيم داشته باشند و براي كودك يك قيم انتخاب شود.

تحصيل در كانادا براي دانش آموزان مي تواند فرصتي عالي براي ورود به دانشگاه هاي معتبر سراسر جهان باشد.

براي ادامه تحصيل در كانادا با ما تماس بگيريد.

02122879324

منبع: www.boardingschool.ir